Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

mruu
mruu
mruu
mruu
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
mruu
4695 9adc
mruu
mruu
Reposted fromfelicka felicka viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
mruu
mruu
mruu
mruu

June 25 2015

mruu
0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
mruu
5995 ee10 500
Reposted fromlittlefool littlefool viafoodforsoul foodforsoul
mruu
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatysiace-mysli tysiace-mysli
mruu
8001 a17b
Reposted frommisza misza viahardbitch hardbitch
mruu
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viahardbitch hardbitch
mruu
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viahardbitch hardbitch

June 24 2015

1749 98b2
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viahunsert hunsert
mruu

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viahunsert hunsert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl